Emily Dickinson “A Light exists in Spring”

A Light exists in Spring
Not present on the Year
At any other period —
When March is scarcely here

A Color stands abroad
On Solitary Fields
That Science cannot overtake
But Human Nature feels.

It waits upon the Lawn,
It shows the furthest Tree
Upon the furthest Slope you know
It almost speaks to you.

Then as Horizons step
Or Noons report away
Without the Formula of sound
It passes and we stay —

A quality of loss
Affecting our Content
As Trade had suddenly encroached
Upon a Sacrament.

Una llum existeix a la primavera
Que no és present durant l’any
En cap altre moment –
Quan el març amb prou feines arriba 

Un color ho il·lumina tot
En els camps solitaris
Que la ciència no pot entendre
Però la natura humana sí. 

Espera a la gespa,
Mostra l’arbre més llunyà
Al turó més llunyà que coneixes
gairebé et parla. 

Llavors quan els horitzons s’obren
o els migdies responen des de lluny
sense la fórmula del so
passa i nosaltres restem – 

Un sentit de pèrdua
afecta la nostra alegria
com si la feina envaís de sobte
un sagrament.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s