Josep Pedrals fa volar pardals: “una metàfora mutant”

Tintas

Josep Pedrals fa volar pardals: “una metàfora mutant”

Josep Pedrals és una veu singular que representa una renovació notable de la poesia catalana. Escriu una poesia que es caracteritza per l’ús extensiu de les formes clàssiques com el sonet, d’un formalisme intensiu producte d’una habilitat en el domini del vers. Destaca la tendència a organitzar jocs conceptuals i verbals com en la millor tradició del Barroc. L’enginy lingüístic, el treball sistemàtic amb el diccionari i la tradició literària li fa armar espectaculars operacions amb la llengua comuna. L’adopció d’una perspectiva metaliterària, amb un gran aparat paratextual es pot relacionar amb el seu gust per l’espectacle. En aquest article s’analitzen els tres llibres de l’autor (Escola italiana, El furgatori i El romanço d’Anna Tirant) amb els quals ha iniciat la construcció d’un petit univers literari i que configuren una proposta metanarrativa molt original.

Josep Pedrals is an inimitable voice that represents a remarkable renewal of contemporary Catalan poetry. His poetry is characterized by the extensive use of classical forms like the sonnet, and intensive formalism product of his skillful mastery of verse. He excels in organizing conceptual and verbal word plays following the best Baroque tradition. His linguistic genius, systematic work with the dictionary and the literary tradition allows him to put together spectacular transformations of the common language. The adoption of a metaliterary perspective, and a large paratextual apparatus can be related to his taste for performance. This article reviews three books of the author (Escola italiana, El furgatori i El romanço d’Anna Tirant) with which he has begun the construction of a literary world. Read together represent an original metanarrative proposal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s